22 câu trắc nghiệm: Nguyên hàm có đáp án

  • 7506 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào nhận giá trị đúng

Xem đáp án

Dựa vào định lí: Mọi hàm số liên tục trên K đều có nguyên

hàm trên K. Vì y = |x| liên tục trên R nên có nguyên hàm trên R .

Phương án A sai vì y = 1x không xác định tại x = 0 ∈ (-∞;+∞).

Phương án B sai vì 3x2 là đạo hàm của x3.

Phương án D sai vì 1x là đạo hàm của ln⁡x trên (0; +∞).

Vậy chọn đáp án C.


Câu 2:

Hàm số nào dưới đây không phải là một nguyên hàm của f(x)=2x-sin⁡2x ?

Xem đáp án

Ta có

   ∫(2x-sin⁡2x)dx=2∫xdx-∫sin⁡2xdx

D không phải là nguyên hàm của f(x).

Vậy chọn đáp án D.


Câu 3:

Tìm nguyên hàm của f(x)=4cosx+1x2 trên (0;+)

Xem đáp án

Với x ∈ (0; +∞) ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án C.


Câu 4:

Tìm I=2x2-1x3-1cos2xdx trên khoảng 0;π2

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy chọn đáp án B. 

Ghi chú. Yêu cầu tìm nguyên hàm của một hàm số được hiểu là tìm nguyên hàm trên từng khoảng xác định của nó.


Câu 5:

Tìm I=dxex+e-x+2.

Xem đáp án

Đặt u=ex+1u'=ex. Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Thị Hường Chu
20:40 - 01/02/2023

câu 16: không có đáp án đúng giống lời giải