60 câu trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian có đáp án (P1)

  • 3940 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz , cho vectơ a= (2; 1; -2). Tìm tọa độ của các vectơ b cùng phương với vectơ a và có độ dài bằng 6.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Mặt khác hai vectơ này cùng phương nên ta có:

Từ đó ta suy ra

Lưu ý. Đáp án D là sai, do sai lầm trong tính độ dài của vectơ a

Mà hai vectơ này cùng phương nên ta có:


Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ

Với những giá trị nào của m thì sin(a, b) đạt giá trị lớn nhất

Xem đáp án

Đáp án B

Với mọi cặp vectơ 

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi  hay hai vectơ này vuông góc. Điều đó tương đương với điều kiện:

Nếu chúng ta suy nghĩ sai là: ‘‘sin(a, b)  đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi góc giữa hai vectơ đó lớn nhất’’ thì khi đó góc giữa hai vectơ bằng 180o, do đó tồn tại số k âm sao cho:

Hệ này vô nghiệm và dẫn đến ta chọn đáp án là D.


Câu 4:

Trong không gian Oxyz , cho hình bình hành ABDC với A(0;0;0), B(1;-2;3), D(3;1;-4). Tọa độ của điểm C là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì ABDC là hình bình hành nên ta có:


Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có A(1;0;0), B(1;2;0), D(2;-1;0), A’(5;2;2). Tọa độ điểm C’ là:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì ACC’A’, ABCD là những hình bình hành nên áp dụng quy tắc hình bình hành ta có:

Từ đó suy ra:

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đê.M _TV
22:04 - 24/02/2021

Khó quá hà