Trắc nghiệm Đường tiệm cận có đáp án

  • 1731 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y=5x+1x+1x22x có tất cả bao nhiều đường tiệm cận?

Xem đáp án

Hàm số có dạng y=fxgx với  fx=5x+1x+1;gx=x22x

  • Do bậc của fx nhỏ hơn bậc của gx TCN:y=0
  • Do: gx=0x22x=0x=2x=0 và  f20limx2fxgx=TCD:x=2
  • Do f0=0 nên kiểm tra:limx0fxgx=limx05x+12x+1xx25x+1+x+1=limx025x+9x25x+1+x+1=94

Do đó đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận là y = 0 và x = 2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=x2x24 là:

Xem đáp án

TXĐ:  D=;22;+

Ta có:limx2+y=limx2+x2x24=0

limx2y=limx1x2x24=

Suy ra x = - 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

limx+y=limx+x2x24=1

limxy=limxx2x24=1

Suy ra y = 1, y = - 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tất cả 3 đường tiệm cận.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x+5x+1 có phương trình:

Xem đáp án

limxy=1y=1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đồ thị hàm số y=x3x2+x2 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Xem đáp án

Dễ thấy đa thức dưới mẫu có hai nghiệm x = 1 và x = - 2 và hai nghiệm này đều không phải là nghiệm của tử thức.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận đứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Số đường tiện cận của đồ thị hàm số y=x12x là:

Xem đáp án

Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận là:

  • Tiệm cận đứng x = 2.
  • Tiệm cận ngang y = - 1

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận