Trắc nghiệm Hàm số lũy thừa có đáp án (Thông hiểu)

  • 1745 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn kết luận đúng

Xem đáp án

Hàm số y=xα, (a0) đồng biến trên 0;+ nếu α>0 nên A và C sai.

Hàm số y=xα, (a0) nghịch biến trên 0;+ nếu α<0 nên B đúng, D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng xác định?

Xem đáp án

Hàm số y=x-4 có tập xác định là R\{0} và có y'=-4x-5 nên không đồng biến trên các khoảng xác định (đồng biến trên -;0 và nghịch biến trên 0;+) loại A

Hàm số y=x-34 có tập xác định là 0;+ và có y'=-34x-74<0, x0;+ nên không đồng biến trên từng khoảng xác định, loại B

Hàm số y=x4 có tập xác định là R và có y'=4x3 nên không đồng biến trên các khoảng xác định, loại C

Hàm số y=x3 có tập xác định là R và có y'=13x23>0 nên hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hàm số y=xe-3. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?

Xem đáp án

Hàm số y=xe-3 có α=e-3 không nguyên, suy ra tập xác định là (0;+) C đúng.

Hàm số đi qua điểm (1; 1) suy ra A đúng.

y'=(e-3).xe-4<0,x0;+ B sai.

Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận Ox, Oy suy ra D đúng.

Đáo án cần chọn là: B


Câu 4:

Tìm TXĐ của hàm số y=x3-27π2

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hàm số y=xπ. Tính y''(1)

Xem đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận