19 câu trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 2137 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=sinxcos2x là 

Xem đáp án

Chọn D

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


Câu 2:

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Dó đó, phát biểu C sai.


Câu 3:

Tìm I=x2cosxdx

Xem đáp án

Chọn B

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


Câu 4:

Tìm I=(3ln2x-4lnx+2)dxx

Xem đáp án


Câu 5:

Tìm 5x+1x2-6x+9dx. 

Xem đáp án

Chọn D

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận