40 câu trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 có đáp án

  • 2523 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


Câu 4:

Giải phương trình 10x=400

Xem đáp án


Câu 5:

Nếu logx - 5log3 = -2 thì x bằng

Xem đáp án

Điều kiện: x > 0

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

⇒ x = 2,43

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận