Chuyên đề Toán 12 Bài 1: Khái niệm số phức có đáp án

  • 346 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần ảo của số phức z = -7 + 6i bằng

Xem đáp án
Chọn C.
Phần ảo của số phức z là 6.

Câu 2:

Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là

Xem đáp án
Chọn B.
Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là z = 1 + 3i

Câu 3:

Cho số phức z = 3 - 2i. Tổng phần thực và phần ảo của số phức z bằng

Xem đáp án

Chọn D.

Số phức z = 3 - 2i có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng -2

Vậy tổng phần thực và phần ảo của số phức z bằng 1


Câu 4:

Số phức liên hợp của số phức z = -1 + 3i là

Xem đáp án
Chọn D.
Số phức liên hợp của số phức z=1+3i là z¯=13i

Câu 5:

Cho số phức z¯=3+4i. Phần thực và phần ảo của số phức z là

Xem đáp án

Chọn B.

Số phức z¯=3+4i, suy ra số phức z=z¯=34i có phần thực là 3 và phần ảo là -4

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận