Chuyên đề Toán 12 Bài 3: Hàm số mũ - Hàm số logarit có đáp án

  • 328 lượt thi

  • 145 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Ta có:

3x'=3x.ln3 nên đáp án A đúng.

lnx'=1x nên đáp án B đúng.

log3x'=1xln3 nên đáp án C đúng.

e2x'=2x'.e2x=2.e2x nên đáp án D sai.

Chọn D.


Câu 2:

Tìm đạo hàm của hàm số y=16x2+2.

Xem đáp án

Ta có: y'=x2+2'.16x2+2.ln16=2x.16x2+2.4ln2=8x.42x2+4.ln2.

Chọn D.


Câu 3:

Tìm đạo hàm của hàm số fx=lnx2+1.

Xem đáp án

Ta có: f'x=x2+1'x2+1=2xx2+1

Chọn D.


Câu 4:

Tìm đạo hàm của hàm số y=ln1+x+1.

Xem đáp án

Áp dụng công thức lnu'=u'u, ta có

y'=ln1+x+1'=1+x+1'1+x+1

1+x+1'=12x+1 nên y'=12x+11+x+1.

Chọn B.


Câu 5:

Cho hàm số fx=lnex+xex. Giá trị f'(2) bằng

Xem đáp án

Ta có f'x=ex+xex'ex+xex=ex+exxexex+xex=x1+x.

Suy ra f'2=21+2=23.

Chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận