Trắc nghiệm Hàm số mũ. Hàm số Logarit có đáp án (Nhận biết)

  • 1862 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hàm số y=ax 0<a1 đồng biến khi nào?

Xem đáp án

Hàm số mũ y=ax 0<a1 đồng biến khi a>1.

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 2:

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?

Xem đáp án

Các hàm số ở mỗi đáp án A,B,C đều có hệ số 0<a<1 nên chúng nghịch biến trên R.

Hàm số y=32x có 3>1 nên nó đồng biến trên R.

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 3:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y=ax 0<a1 nằm hoàn toàn phía trên trục hoành.

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=2x là:

Xem đáp án

Tập xác định của hàm số y=2x là R.

Đáp án cần chọn là: B.


Câu 5:

Hàm số y=logax 0<a1 xác định trên:

Xem đáp án

Hàm số y=logax 0<a1 xác định trên 0;+

Đáp án cần chọn là: D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận