Trắc nghiệm Phép chia số phức có đáp án (Vận dụng)

  • 1397 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Cho số phức z=a+bi(ab0). Tìm phần thực của số phức w=1z2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

z=a+biz2=a+bi2=a2+2abi+b2i2=a2-b2+2abi

w=1a+bi2=1a2-b2+2abi=a2-b2-2abia2-b2+2abia2-b2-2abi=a2-b2-2abia2-b22-2abi2=a2-b2-2abia4+b4-2a2b2-4a2b2i2=a2-b2-2abia4+b4-2a2b2-4a2b2=a4+b4-2a2b2a4+b4+2a2b2=a4+b4-2a2b2a2+b22=a2-b2a2+b22-2aba2+b22i

Nên phần thực cuả số phức w là: a2-b2a2+b22.


Câu 3:

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn z=1 và z3+2024z+z¯-23z+z¯=2019 ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vậy có bốn số phức thỏa mãn bài toán là:

z1=32+12i; z2=32-12i; z3=-32-12i; z4=-32+12i.


Câu 5:

Cho hai số phức z1,z2 khác 0 thỏa mãn z1z2 là số thuần ảo và z1-z2=10. Giá trị lớn nhất của z1+z2 bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có: z1z2 là số thuần ảo nên ta viết lại z1z2=kiz1=kiz2.

Khi đó 

z1-z2=10kiz2-z2=10z2-1+ki=10z2=10-1+ki=10k2+1z1=ki.z2=k.10k2+1z1+z2=10kk2+1+10k2+1=10k+1k2+1

Xét y=ft=10t+1t2+110t+1=yt2+1100t+12=y2t2+1

100t2+2t+1=y2t2+y2y2-100t2-200t+y2-100=0

Phương trình có nghiệm 

Δ'=1002-y2-1002=y2200-y20-102y102

Vậy max y=102 khi t = 1 hay k=±1.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận