Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số có đáp án (P1) (Thông hiểu)

  • 5643 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hình dưới là đồ thị hàm số y = f'(x). Hỏi hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Hàm số y = f'(x) dương trong khoảng  2;+

=> hàm số y=fx đồng biến trên 2;+

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hàm số y=-x4-2x2+3 nghịch biến trên:

Xem đáp án

TXĐ: D = R

Ta có: y'=-4x3-4x=-4xx2+1

 y'=0x=0

Ta có bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm nghịch biến trên khoảng 0;+

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hàm số y=x4-2x2+15. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

y'=4x3-4x>04xx2-1>0

Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng -1;0 và 1;+

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho hàm số y=-x4+2x3-2x-1 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Ta có  y'=-4x3+6x2-2;xR

Khi đó: 

Bảng biến thiên:

Suy ra hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng -12;+

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hàm số y=2x4+1 đồng biến trên khoảng nào?

Xem đáp án

Ta có:  y'=8x3=0x=0;y'>0x>0

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên 0;+

Đáp án cần chọn là: A


4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

An Trãi Nguyên

L

1 năm trước

Lê Khánh

G

11 tháng trước

Gia hiếu Hồ

T

11 tháng trước

Trâm Nguyễn Thị

W

8 tháng trước

William Kane

28/1/2023-------------------10/6,7------------------0/2,6,7,13,14

Bình luận


Bình luận