160 bài trắc nghiệm Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu cực hay có lời giải (P1)

  • 3168 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm I(1;1;1) và A(1;2;3). Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua A là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Có IA=R=12+22=5

Khi đó mặt cầu tâm I đi qua A có phương trình (x-1)2+(y-1)2+(z-1)2=5


Câu 2:

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a và bán kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón đã cho bằng:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Có l=2a, r=a

h=l2-r2=a3

Khi đó thể tích khối nón là:

V=13πr2h=3πα33

 

 

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận