17 câu trắc nghiệm: Đường tiệm cận có đáp án

  • 5925 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y=4x-32x2-x+1có bao nhiêu đường tiệm cận?

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Suy ra x = 1 và x=-12 là hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=0 . Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho hàm số y=2x+x2-4x-2 có đồ thị (C). Chọn mệnh đề đúng trong các  mệnh đề sau:

Xem đáp án

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

=> y = 1 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

=> y = 3 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

=> x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y=2x-3(m-1)x2+4 có tiệm cận ngang

Xem đáp án

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Vậy với m > 1 thì đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 có hai tiệm cận ngang là Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

21. Trần Tiến Thịnh
08:16 - 03/08/2022

Câu này mẫu của hàm y phải là (2x^2 -x - 1)