244 Bài trắc nghiệm mũ và hàm số lũy thừa cực hay có lời giải (P1)

  • 4104 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số y= x2-3x+2-13

Xem đáp án


Câu 2:

Tìm tập xác định D của hàm số y = (2-x)13

Xem đáp án


Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=x2-1-3

Xem đáp án


Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số y=2x-x22019

Xem đáp án

Do 2019 là số mũ nguyên dương nên hàm số y = (2x-x2)2019 có TXĐ là D =  


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận