244 Bài trắc nghiệm mũ và hàm số lũy thừa cực hay có lời giải (P3)

  • 3915 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = log3-xx-1  là

Xem đáp án


Câu 2:

Tập xác định của hàm số y= log (2x -x2)  là

Xem đáp án


Câu 3:

Tìm tập xác định của hàm số y = log2(x2-x)  là

Xem đáp án


Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=x2-3x+2π  là

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận