27 câu trắc nghiệm: Lôgarit có đáp án

  • 5336 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biết 3 + 2log2x = log2y . Hãy biểu thị y theo x.

Xem đáp án

3+2log2x=log2ylog223+log2x2=log2y

log28x2=log2yy=8x2

Chọn đáp án B


Câu 2:

Nếu x =  log82log28 thì log3x bằng:

Xem đáp án

Ta có: x =  log82log28=log232log223=133

log3x=log3133=-3

Chọn đáp án A


Câu 4:

Rút gọn biểu thức P=logab+logbc+logcd-logaydx.

Xem đáp án

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

P = loga - logb + logb - logc + logc - logd - (loga + logy - logd - logx)

= -logy + logx = log(x/y)

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Đặt a = log23, b = log35. Hãy tính biểu thức P = log660 theo a và b

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án D 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

c

8 tháng trước

coca1905

hay

Bình luận


Bình luận

Hà Thị Thanh Ngoan
23:38 - 16/11/2021

♥️