30 câu trắc nghiệm: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit có đáp án

  • 3094 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm tập nghiệm của bất phương trình 346x+10-x2<2764

Xem đáp án


Câu 2:

Giải bất phương trình 7+43x-1x+27-435

Xem đáp án

Nhận xét rằng (7 + 43)(7 - 43) = 1 hay 7 - 43 = (7 + 43)-1

Do đó bất phương trình đã cho tương đương với

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Giải bất phương trình 32x-1<113-x

Xem đáp án

Lấy lôgarit theo cơ số 3 hai vế của bất phương trình , ta được :

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Giải bất phương trình 2016x+20161-x2017

Xem đáp án

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án B


Câu 5:

Tìm tập nghiệm của bất phương trình log15(x2+4x)-1

Xem đáp án

Bất phương trình đã cho tương đương với

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án D.


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

L

8 tháng trước

Lê Khánh

V

5 tháng trước

Văn Tuấn Hùng

C

1 tháng trước

Chi Do An

Bình luận


Bình luận

peo
21:58 - 03/12/2020

câu 1 b