37 câu trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Hình học 12 có đáp án

  • 2091 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một hình chóp có 40 cạnh. Hình chóp đó có bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi hình chóp đã cho là hình chóp n – giác, khi đó số cạnh của hình chóp là 2n=40. Suy ra n=20 và do đó số mặt của hình chóp là n+1=21.


Câu 2:

Trong số các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Hình lăng trụ tam giác có 9 cạnh nên mệnh đề A và D sai. Hình chóp tứ giác có 5 mặt nên mệnh đề B sai. Lăng trụ n-giác có 2n đỉnh nên đáp án đúng là C.


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong bảng phân loại 5 khối đa diện đều ta không thấy có khối đa diện đều loại (4 ;4).


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhìn vào bảng phân loại 5 hình đa diện đều ta có đáp án đúng là B.


Câu 5:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, cạnh đáy là a, SA = 2a. Thể tích khối chóp là:

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi O là tâm của đáy, khi đó ta có SO  (ABCD).

Diện tích đáy là: S = a2

Ta tính được:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận