Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số có đáp án (P1) (Nhận biết)

  • 2788 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Ta có:

+ max3;0fx=f0=3 nên A sai.

+ min1;3fx=f2=7 nên B đúng

+limxfx= nên không tồn tại  nên C sai.

+ max1;1fx=f0=3 nên D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Dựa vào bảng biến thiên nhận thấy:

fx2,xRf0=2 nên GTLN của hàm số bằng 2.

+ fx1,xR và limxfx=1 nên không tồn tại x0R sao cho fx0=1 do đó hàm số không có GTNN.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A sai vì y = 3 là giá trị cực đại của hàm số, không phải giá trị lớn nhất.

B sai vì hàm số đồng biến trên các khoảng ;0,2;+

C sai vì x = 2 là điểm cực tiểu của hàm số không phải giá trị cực tiểu.

D đúng vì trên đoạn 0;4 thì hàm số đạt GTNN (cùng là giá trị cực tiểu) bằng – 1

đạt được tại x = 2.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho hàm số y=fx liên tục trên 1;3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=fx trên đoạn 1;3. Tính M – m.

Xem đáp án

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y=fx trên đoạn 1;3 lần lượt là:

M=4,m=1Mm=4(1)=5

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Đáp án A: hàm số đạt cực đại tại x = 0 và y = 3 là giá trị cực đại của hàm số nên A sai.

Đáp án B: GTNN và giá trị cực tiểu của hàm số là y = 0 nên B đúng và C sai.

Đáp án D: hàm số không có GTLN vì  limx±y=+

Đáp án cần chọn là: B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

W

7 tháng trước

William Kane

1/2/2023 8/8,6 3,5,14/4,13

Bình luận


Bình luận