Trắc nghiệm Hàm số mũ. Hàm số Logarit có đáp án (Vận dụng)

  • 1874 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=e-x.sinx. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có:

y'=-e-x.sinx+e-x.cosx=e-xcosx-sinx

Lại có:

y''=-e-xcosx-sinx+e-x.-sinx-cosx=-2e-x.cosx

Ta thấy

y''+2y'+2y=-2e-x.cosx+2e-x.(cosx-sinx)+2e-x.sinx=0

Đáp án cần chọn là: B.


Câu 2:

Cho giới hạn I=limxe3x-e2xx, chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Ta có:

I=limxe3x-e2xx=limxe3x-1-e2x-1x=limx3.e3x-13x-2.e2x-12x=3.1-2.1=1

Do đó, thay I = 1 vào các đáp án ta được đáp án B.

Đáp án cần chọn là: B.


Câu 3:

Cho a, b là hai số thực thỏa mãn a33>a22 và logb34<logb45. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có: 33<22 mà a33>a22

Suy ra hàm đặc trưng y=ax nghịch biến nên 0<a<1

34<45 và logb34<logb45 nên b > 1.

Vậy 0<a<1 và b > 1 hay 0<a<1<b

Đáp án cần chọn là: B.


Câu 4:

Cho hàm số f(x)=2x.7x2. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

fx<12x.7x2<17x2<2-xx2.ln7<-xln2xln2+x2ln7<0x+x2log27<0xlog72+x2<0

Đối chiếu các đáp án thấy câu D sai.

Đáp án cần chọn là: D.


Câu 5:

Cho các số thực dương a, b khác 1. Biết rằng đường thẳng y = 2 cắt đồ thị các hàm số y=ax; y=bx và trục tung lần lượt tại A, B, C nằm giữa A và B, và AC = 2BC. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Ta có: C(0;2)

ax=2x=loga2Aloga2;2bx=2x=logb2Blogb2;2

Vì C nằm giữa A và B và:

AC=2BCAC=-2BC-loga2=2.logb20=0-1log2a=2.1log2blog2b=-2log2alog2b=log2a-2b=a-2

Đáp án cần chọn là: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận