Trắc nghiệm Nguyên hàm có đáp án (P2) (Vận dụng- Vận dụng cao)

  • 4084 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hàm số f(x) liên tục trên R. Biết x2+2x3 là một nguyên hàm của hàm số f(x).5x2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f'(x).5x2 là

Xem đáp án

Đáp án C

 x2+2x3 là một nguyên hàm của hàm số f(x).5x2

x2+2x3'=fx.5x22x+2=fx.5x2fx=2x+25x2

f'x=2x+25x2'=2.5x22x+212.5x2.ln55x22=2x+1ln55x2f'x.5x2=2x+1ln5

f'x.5x2dx=2x+1ln5dx=2xx22+xln5+C.


Câu 2:

Cho hàm số thỏa mãn  f'xsinx=fxcosx +2sin2x.cos3x ;x0;π  ;  fπ4=13. Tìm fxdx

Xem đáp án

Đáp án D

Tacó:

f'xsinx=fxcosx +2sin2x.cos3x ;x0;π

f'xsinx  fxcosx sin2x=  2cos3x 

fxsinx'=  2cos3xfxsinx=2cos3x dx

fxsinx  =  23sin3x +C1

fπ4=13C1=0  fx=  23sinx.sin3x

fxdx=23sinx.sin3x dx = 13cos2x  cos4xdx 

=112(2sin2x  sin4x)  + C


Câu 3:

Cho hàm số f(x) liên tục trên R . Biết x+sinx là một nguyên hàm của hàm số fx.ex , họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f'(x)ex là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có fxexdx=x+sinx+Cfx.ex=1+cosx1

Lấy đạo hàm hai vế của ta được

f'x.ex+fx.ex=sinxf'x.ex=sinxcosx1

Vậy ta có f'x.exdx=sinx+cosx+1dx=cosxsinxx+C


Câu 4:

Cho hàm số f(x) có đạo hàm  f'x=ex    khi  x0ex  khi  x<0 và f4=e . Đặt S=fln3+fln3+fln2+fln2+200 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: fx=ex+C1    khi  x0ex+C2  khi  x<0 với  C1 và C2 là các hằng số thực.

f4=eC1=ee4

limx0+fx=1+ee4

limx0fx=1+C2

Do hàm số có đạo hàm x Hàm số liên tục trên .

1+C2=1+ee4=f0C2=2+ee4

Vậy fx=ex+ee4              khi  x0ex+2+ee4  khi  x<0

S=fln3+fln3+fln2+fln2+200=496+4e4e4+2000,6


Câu 5:

Tìm nguyên hàm I=x2002x+22005 dx

Xem đáp án

Đáp án D

I=x2002x+22005 dx=xx+22002.1x+2.1x+22  dx

Đặt t=xx+2dt=2.dxx+22

I=t2002.1t2.dt2=14t2002t2003. dt=18012.t200318016.t2004+C

I=18012.xx+2200318016.xx+22004+C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận