Trắc nghiệm Ôn tập chương II có đáp án (Nhận biết)

  • 1481 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho log23=a;log27=b. Tính log22016 theo a và b

Xem đáp án

Ta có:

log22016=log225327=log225+log232+log27=5+2a+b

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho a, b > 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có: 

lna.lnb=lnb.lnalnblna=lnalnbblna=alnb

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hàm số y=ex+ex. Tính y''(1)

Xem đáp án

Ta có:

y'=exexy''=ex+exy''1=e+1e

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận