Trắc nghiệm Phương trình bậc hai với hệ số thực có đáp án (Nhận biết).

  • 1467 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số phức w là căn bậc hai của số phức z nếu:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Số phức w=x+yi(x, y R) là căn bậc hai của số phức z=a+bi nếu w2=z.


Câu 2:

Cho z=1-3i là một căn bậc hai của w=-8-6i. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A.

Do z=1-3i là một căn bậc hai của w=-8-6i nên 1-3i2=-8-6i.


Câu 3:

Các căn bậc hai của một số phức khác 0 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Các căn bậc hai của một số phức khác 0 là hai số đối nhau.


Câu 4:

Căn bậc hai của số a=-3 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Căn bậc hai của số a=-3 là i3 và -i3.


Câu 5:

Số nghiệm thực của phương trình z2+1z2-1=0 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

z2+10, zR và z2-i0, zR

Vậy phương trình đã cho không có nghiệm thực.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận