Trắc nghiệm Toán 12 Hệ phương trình mũ - Hệ phương trình mũ logarit có đáp án (Mới nhất)

  • 301 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giải hệ phương trình x+2y=14x+y2=16  .

Xem đáp án

Lời giải.

Hệ phương trình tương đương với   x+2y=14x+y2=42

x+2y=1x+y2=2x=2y1y22y1=2x=2y1y22y3=0x=2y1y=1y=3y=1;  x=1y=3;  x=7.

Chọn B.

Cách trắc nghiệm: Thay ngược từng đáp án và bấm máy tính.


Câu 2:

Giải hệ phương trình logxlogy=2x10y=900.

Xem đáp án

Lời giải.

Điều kiện: x,y>0 . Hệ phương trình tương đương với

logxy=2x10y=900xy=100x10y=900x100y=0x10y=900x=1000y=10. Chọn C.


Câu 3:

Gọi x0;y0  là một nghiệm của hệ phương trình x+y=25log2xlog2y=2.  Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Lời giải.

Điều kiện: x>0y>0 .

Hệ phương trình tương đương với x+y=25log2xy=2x+y=25xy=4x+y=25x4y=0x=20=x0y=5=y0x0=4y0

Chọn A.


Câu 4:

Cặp số x;y  nào sau đây thỏa mãn hệ phương trình log4x+log42y=1+log49x+2y=20 ?

Xem đáp án

Lời giải.

Điều kiện:x>0y>0 . Hệ phương trình tương đương với log42xy=log436x+2y=20

2xy=36x+2y=20xy=18x=202y2y220y+18=0x=202yy=1y=9x=202yy=1;  x=18y=9;  x=2.

Chọn B.

Cách 2. Dùng CASIO thử từng đáp án.


Câu 5:

Hệ phương trình 2x.9y=1623x.4y=48 có tất cả bao nhiêu nghiệm x;y?

Xem đáp án

Lời giải.

Nhân vế theo vế trong hệ phương trình, ta được 6x.36y=162.48

6x+2y=65x+2y=5.

Thay x=52y  và phương trình thứ hai của hệ, ta có 352y.4y=48

359y.4y=24.3232y=2342y=4y=2x=1.

Vậy hệ phương trình có duy nhất nghiệm x;y=1;2  . Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận