28 câu trắc nghiệm: Lũy thừa có đáp án

  • 7461 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Nếu x > y > 0 thì xyyxyyxx bằng

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án C .


Câu 4:

Với x ≥ 0 thì xxx bằng

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án B


Câu 5:

Biểu thức a-4-b-4a-2-b-2 bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Sử dụng hằng đẳng thức α2-β2=(α+β)(α-β), ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận