66 câu trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng có đáp án (P1)

  • 3251 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;0;-2), B(-1;1;1). Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là:

Xem đáp án

Đáp án A

Do (P)  AB nên mp(P) có một vectơ pháp tuyến là nP = AB = (-2; 1; 3). Mặt khác (P) đi qua điểm A nên phương trình của mặt phẳng (P) là:

-2(x - 1) + (y - 0) + 3(z + 2) = 0  -2x + y + 3z + 8 = 0  2x - y - 3z - 8 = 0.

Vậy đáp án đúng là A.

 


Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;3;5), B(-1;5;3). Lập phương trình mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB

Xem đáp án

Đáp án C

Mặt phẳng (P) đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB. Ta có

Ta chọn:

Vậy phương trình của mặt phẳng (P) là:

-2(x - 0) + 2(y - 4) - 2(z - 4) = 0  -2x + 2y - 2z = 0  x - y + z = 0

Vậy đáp án đúng là C.


Câu 3:

Trong không gian Oxyz, gọi A1, A2, A3 lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A(4;3;2) trên các trục Ox, Oy, Oz. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án D

A1, A2, A3 lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A(4;3;2) lên các trục Ox, Oy, Oz nên ta có A1(4; 0; 0), A2(0; 3; 0), A3(0; 0; 2).

Từ đó suy ra các khẳng định A và B là đúng.

Thể tích của khối tứ diện

Nên khẳng định C là đúng.

Vậy khẳng định D sai.


Câu 4:

Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A(2 ;1 ;-3), vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0 đồng thời (P) song song với trục Oz.

Xem đáp án

Đáp án B

Mặt khác (P) đi qua điểm A(2 ;1 ;-3) nên ta có phương trình của mặt phẳng (P) là:

1(x - 2) - 1(y - 1) + 0(z + 3) = 0  x - y - 1 = 0.

Vậy đáp án đúng là B


Câu 5:

Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1 ;0 ;1), B(0 ;-1 ;-3), C(3 ;2 ;5).

Xem đáp án

Đáp án A

Từ giả thiết ta suy ra

Mặt khác (P) đi qua điểm A(1 ;0 ;1) nên ta có phương trình của mặt phẳng (P) là :

1(x - 1) - 1(y - 0) + 0(z - 1) = 0  x - y - 1 = 0.

Vậy đáp án đúng là A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận