Trắc nghiệm Nguyên hàm có đáp án (P1) (Nhận biết)

  • 4079 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn công thức đúng: 

Xem đáp án


Câu 2:

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu:

Xem đáp án

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) nếu: F’(x)=f(x)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x). Với C ≠ 0 là một hằng số bất kì, hàm nào sau đây cũng là một nguyên hàm của f(x)?

Xem đáp án

Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì F(x) + C hay F(x) − C cũng là một nguyên hàm của f(x) (C ≠ 0 là một hằng số).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hàm số y = sinx là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?

Xem đáp án

(sinx)′ = cosx ⇒ y = sinx  là một nguyên hàm của hàm số y = cosx.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nếu t=u(x) thì:

Xem đáp án

Nếu t=u(x) thì dt=u'xdx

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận