Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử có đáp án (Thông hiểu)

  • 926 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho 56x2 – 45y – 40xy + 63x = (7x – 5y)(mx + n) với m, n  R. Tìm m và n

Xem đáp án

Ta có

56x2 – 45y – 40xy + 63x = (56x2 + 63x) – (45y + 40xy)

= 7x(8x + 9) – 5y(8x + 9) = (7x - 5y)(8x + 9)

Suy ra m = 8; n = 9

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho ax2 – 5x2 – ax + 5x + a – 5 = (a + m)(x2 – x + n) với với m, n  R. Tìm m và n

Xem đáp án

Ta có

ax2 – 5x2 – ax + 5x + a – 5 = x2(a – 5) – x(a – 5) + a – 5

= (a – 5)(x2 – x + 1)

Suy ra m = -5; n = 1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho x2 – 4y2 – 2x – 4y = (x + 2y)(x – 2y + m) với m  R. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Ta có x2 – 4y2 – 2x – 4y

= (x2 – 4y2) – (2x + 4y)

= (x – 2y)(x + 2y) – 2(x + 2y)

= (x + 2y)(x – 2y – 2)

Suy ra m = -2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho x2 – 4xy + 4y2 – 4 = (x – my + 2)(x – 2y – 2) với m  R. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Ta có

x2 – 4xy + 4y2 – 4 = (x2 – 2.x.2y + (2y)2) – 4

= (x – 2y)2 – 22 = (x – 2y – 2)(x – 2y + 2)

Suy ra m = 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tìm x biết x4 + 4x3 + 4x2 = 0

Xem đáp án

Tìm x biết x^4 + 4x^3 + 4x^2 = 0 A. x = 2; x = -2 (ảnh 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận