Trắc nghiệm Phương trình bậc hai với hệ số thực có đáp án (Thông hiểu)

  • 1500 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các nghiệm z1=-1-5i53; z2=-1+5i53 là nghiệm của phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B.

Ta có: z1+z2=-1-5i53+-1+5i53=-23.

z1.z2=-1-5i53.-1+5i53=1269=423

z1.z2 là các nghiệm của phương trình z2+23z+423=03z2+2z+42=0.


Câu 3:

Gọi z1, z2 là các nghiệm của phương trình z+1z=-1. Giá trị của P = z13+z23 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Phương trình: z+1z=-1z2+z+1=0

Ta có: z1+z2=-1; z1.z2=1

Khi đó

P=z13+z23=z1+z2z12-z1z2+z22  =z1+z2z1+z22-3z1z2=-1.(1-3)=2


Câu 4:

Gọi z1, z2, z3, z4 là bốn nghiệm phức của phương trình 2z4-3z2-2=0. Tổng T=z12+z22+z32+z42 bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

2z4-3z2-2=0z2=2z2=-12z=±2z=±i22

T=z12+z22+z32+z42=2+2+12+12=5.


Câu 5:

Biết phương trình 2z2+4z+3=0 có hai nghiệm phức z1, z2. Giá trị của z1z2+iz1+z1 bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Phương trình: 2z2+4z+3=0 có hai nghiệm phức z1, z2 nên ta có z1+z2=-2z1.z2=32

Khi đó ta có: z1z2+iz1+z232+i.-2=322+-22=52


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận