Trắc nghiệm Phương trình bậc hai với hệ số thực có đáp án (Vận dụng)

  • 1587 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 4:

Cho số phức w và hai số thực a, b. Biết z1=w+2i và z2=2w-3 là 2 nghiệm phức của phương trình z2+az+b=0. Tính z1+z2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đặt w=x+yi

z1=x+yi+2i=x+y+2i ; z2=2x+yi-3=2x-3+2yi

z¯=2x-3-2yi.

z1=z2¯=x=2x-3y+2=-2yx=3y=-23z1=3+43iz2=3-43i

T=z1+z2=32+432+32+-432=2973.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận