Trắc nghiệm Phương trình bậ hai với hệ số thực có đáp án

  • 1458 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biết phương trình z2+2z+m=0mR có một nghiệm là z1=-1+3i. Gọi z2 là nghiệm còn lại. Phần ảo của số phức w=z1-2z2 bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Phương trình z2+2z+m=0 có một nghiệm z1=-1+3i nghiệm còn lại là z2=-1-3i 

Khi đó ta có: w=z1-2z2=-1+3i-2-1-3i=1+9i

Vậy số phức w có phần ảo bằng 9.


Câu 2:

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2-2z+2=0. Tính giá trị biểu thức P=z12016+z22016.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Biệt số =4-8=-4=2i2

Do đó phương trình có hai nghiệm phức: z1=2-2i2=1-i và z2=2+2i2=1+i.

Suy ra z12016=1-i2016=1-i21008=-2i1008=-21008.i1008=21008.1=21008

z22016=1+i2016=1+i21008=2i1008=21008.i1008=21008.1=21008

Vậy P=z12016+z22016=21008+21008=21009.


Câu 3:

Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Số phức – 3 có hai căn bậc hai là ±i3 vì ±i32=-3.


Câu 4:

Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm của phương trình z2+z+1=0. Tính P=z12+z22+z1z2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

z2+z+1=0=1-4=-3=3i2

Suy ra z=-1±i32

Hay z=-12±32i

P=-12+32i2+-12-32i2+-12+32i-12-32i      =-12-32i-12+32i+14+34=0


Câu 5:

Biết z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2-z+1=0. Tính z13+z23.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Xét phương trình z2-z+1=0.

Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có: z1+z2=1z1z2=1

Theo đề bài ta có: z13+z23=z1+z2z1+z22-3z1z2

z13+z23=112-3z13+z23=-2z13+z23=-2=2


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận