Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số có đáp án

  • 3858 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f (x) xác định và có đạo hàm f'x=5x2 trên R. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Ta có: f'x=5x20,xR và f'x=0x=0 nên hàm số đồng biến trên R.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho hàm số y = f (x) nghịch biến và có đạo hàm trên (-5;5). Khi đó:

Xem đáp án

Vì y = f(x) nghịch biến trên (-5;5) nên  f'x0,x-5;5

Vậy  f'00

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng:

Xem đáp án

A, B sai vì hàm số chỉ nghịch biến trên các khoảng -;-2 và  (0;2)

D sai vì hàm số chỉ đồng biến trên khoảng -2;0 và  2;+

C đúng vì giá trị thấp nhất của y trên bảng biến thiên là 0.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng -2;0 và  2;+

Mà khoảng -2;-1 nằm trong khoảng (- 2;0) nên hàm số đã cho cũng nghịch biến trên -2;-1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục trên -;+, có bảng biến thiên như hình sau. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:

Hàm số đồng biến trên 1;+

Hàm số đồng biến trên -;-1 do đó cũng đồng biến trên -;-2

Trên các khoảng -;1 và -1;+ hàm số không đơn điệu (đồng biến hay nghịch biến)

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quynhanh Vunguyen

Bình luận


Bình luận