Trắc nghiệm Toán 12 Lũy thừa- Hàm số lũy thừa có đáp án (Mới nhất)

  • 348 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định D của hàm số y=x327π2.

Xem đáp án

Áp dụng lý thuyết Lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số phải dương.

Do đó hàm số y=x327π2 xác định khi x327>0x>3. Chọn D.


Câu 2:

Tìm tập xác định D  của hàm số y=x2x23.

Xem đáp án

Áp dụng lý thuyết "Lũy thừa với số mũ nguyên âm thì cơ số phải khác 0".

Do đó hàm số đã cho xác định khi x2x20x1x2. Chọn B.


Câu 3:

Tìm tập xác định D  của hàm số y=x43x242.

Xem đáp án

Áp dụng lý thuyết Lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số phải dương.

Do đó hàm số đã cho xác định khi x43x24>0

x24x2+1>0x24>0x>2x<2. Chọn B.


Câu 4:

Tìm tập xác định D của hàm số y=x2x+1π.

Xem đáp án

Hàm số xác định khi x2x+1>0x>1x0. Chọn B.


Câu 5:

Rút gọn biểu thức P=a+ab4a4+b4aba4b4 với a>0, b>0.

Xem đáp án

Ta có P=a+ab4a4+b4aba4b4=a42+ab4a4+b4a42b42a4b4

=a4a4+b4a4+b4a4b4a4+b4a4b4=a4a4+b4=b4. Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận