32 câu trắc nghiệm: Hàm số mũ và hàm số lôgarit có đáp án

  • 3455 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Viết các số 130,13-1,13π,132 theo thứ tự tăng dần

Xem đáp án

Ta có -1 < 0 < 2 < π và 0 < 13< 1 nên

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Tìm đạo hàm của hàm số y=log5(xex)

Xem đáp án

Để thuận tiện, ta viết lại

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án D


Câu 3:

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=x2e-4x

Xem đáp án

Tập xác định R.

Ta có:

y' = 2xe-4x + x2e-4x(-4) = 2e-4xx(1 - 2x)

Bảng biến thiên

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Khoảng đồng biến của hàm số là (0; 1/2) .

Chọn đáp án C


Câu 4:

Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số y=3ln(x+1)+x-x22

Xem đáp án

Tập xác định : (-1; +∞)

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Bảng biến thiên :

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Kết hợp điều kiện, x > -1.

Từ đó, khoảng nghịch biến của hàm số là(2; +∞) .

Chọn đáp án B


Câu 5:

Cho hai số thực a và b , với 0 < a < b < 1. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận