33 câu trắc nghiệm: Phương trình mũ và phương trình lôgarit có đáp án

  • 3504 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giả sử x là nghiệm của phương trình 41x-2=lne2. Tính lnx

Xem đáp án

Để ý rằng

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

nên phương trình đã cho tương đương với

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình 32x2+2x+1-28.3x2+x+9=0

Xem đáp án

Ta có:

 32x2+2x+1-28.3x2+x+9=03.3x2+x2-28.3x2+x+9=0

Đặt t=3x2+xt0

Khi đó, phương trình đã cho trở thành: 3t2-28t+9=0

3t-1t-9t=13t=9(tha mãn)

Với t=133x2+x=13x2+x=-1x2+x+1=0(vô nghim)

Với t=93x2+x=32

x2+x=2x2+x-2=0

x=1x=-2

Khi đó, tích hai nghiệm là (-2).1=-2.

Chọn đáp án B


Câu 3:

Tìm nghiệm của phương trình 2x-1=31-2x

Xem đáp án

Có nhiều cách biến đổi phương trình này. Tuy nhiên, nhận thấy các biểu thức trong các phương án đều chứa log23 , nên ta lấy lôgarit cơ số 2 hai vế của phương trình để nhận được:


Câu 4:

Giải phương trình (x2-2x)lnx=lnx3

Xem đáp án


Câu 5:

Nếu log7(log3(log2x)) = 0 thì x-12 bằng :

Xem đáp án

Điều kiện: x>0log2x>0log3log2x>0

Ta có: log7log3log2x=0

log3log2x=70=1log2x=31=3x=23=8x-12=1x=122

Chọn đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận