80 câu trắc nghiệm Khối đa diện nâng cao (P1)

  • 10291 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a, tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết góc giữa SB và mặt phẳng (ABC) bằng 450.

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi H là trung điểm AC. Ta có tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC)

suy ra SHABC

Ta có

 SB,ABC=SBH^=45oSH=BH=12AC=a22VS.ABC =13.a22.12a2=a3212


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a3. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SC=4a. Tìm thể tích khối chóp S.ABCD.

Xem đáp án

Đáp án D

Xét ABC vuông tại B, có: AC = AB2+BC2=6a

Xét SAC, vuông tại A, có: SA=SC2-AC2=10a

Thể tích của hình chóp SABCD là: VSABCD=13.SABCD.SA=13.3a2.10a=10a3


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận