80 câu trắc nghiệm Khối đa diện nâng cao (P2)

  • 10297 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hình lăng trụ ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A; AB=1; AC=2. Hình chiếu vuông góc của A' trên (ABC) nằm trên đường thẳng BC. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A'BC).

Xem đáp án

Chọn C

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC).

Từ A kẻ AK BC

Vì A'HABCA'HAK

AKA'BCdA;A'BC=AK

Xét ABC vuông tại A, có AKBC:

1AK2=1AB2+1AC2=11+14=54AK=25=255

Vậy dA;A'BC=AK=255

 


Câu 3:

Cho khối tứ diện ABCD có thể tích 2017. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD, ACD, BCD. Tính thể tích của khối tứ diện MNPQ.

Xem đáp án

Chọn D

(Do E, F, G lần lượt là trung điểm của BC, BD, CD).

VAMNPVAEFG=AMAE.ANAF.APAG=23.23.23=827VAMNP=827.VAEFG=827.14.VABCD=227VABCD

Do mặt phẳng (MNP) // (BCD) nên 


Câu 4:

Cho hình lăng trụ ABC. A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng a34. Tính theo a thể tích V của khối lăng trụ ABC. A'B'C'.

 

Xem đáp án

Chọn B

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và M là trung điểm của BC

Ta có A'GABC nên A'GBC; BCAMBCMAA'

Kẻ MIAA'BCIM nên dAA'; BC=IM=a34

Kẻ GHAA', ta có 

 


Câu 5:

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A'B'C', biết đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Khoảng cách từ tâm O của tam giác ABC đến mặt phẳng (A'BC) bằng a6. Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A'B'C'.

Xem đáp án

Chọn D

Diện tích đáy là B=SABC=a234.

Chiều cao là h = d((ABC); (A'B'C')) = AA'

Do tam giác ABC là tam giác đều nên O là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, H là hình chiếu vuông góc của A lên A'I ta có:

Xét tam giác A'AI vuông tại A ta có:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận