Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

  • 7469 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

 Cho hàm số y=x+11-x. Khẳng định nào sao đây là khẳng đinh đúng?

Xem đáp án

Chọn D.

Hàm số đồng biến trên các khoảng -;1 và 1;+


Câu 2:

Cho hàm số y=-x3+3x2-3x+2 Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Chọn A

TXĐ: D = R.

Ta có y' = -3x2 + 6x - 3 = -3(x - 1)2 ≤ 0, ∀ x ∈ R

Do đó, hàm số luôn nghịch biến trên R.


Câu 3:

Hỏi hàm số y=x2-3x+5x+1 nghịch biến trên các khoảng nào ?

Xem đáp án

Chọn D.

y' không xác định khi x = -1 . Bảng biến thiên:

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-4;-1) và (-1;2)


Câu 4:

Biết đồ thị hàm số y=x3-3x+1 có hai điểm cực trị A, B . Khi đó phương trình đường thẳng AB là:

Xem đáp án

Chọn C

Đường thẳng AB qua A(1; -1) và có vecto chỉ phương AB-2;4 suy ra 1 vecto pháp tuyến là n2;1

Phương trình đường thẳng AB là:

2(x - 1) + 1.(y + 1) = 0 hay 2x + y - 1 = 0


Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=x3-mx2+2m-3x-3 đạt cực đại tại x = 1.

Xem đáp án

Chọn B.

Đạo hàm: y’ = 3x2 – 2mx + 2m – 3 và y” = 6x – 2m

+ Để hàm số đạt cực đại x = 1 thì:


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận