Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

  • 7507 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đường thẳng y = x - 1 cắt đồ thị hàm số y=2x-1x+1 tại các điểm có tọa độ là

Xem đáp án

Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm :

Thế vào phương trình y = x - 1 được tung độ tương ứng 

Vậy đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm là: (0;-1), (2;1)


Câu 2:

 Cho hàm số C:y=x3+3x2. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M(1; 4) là

Xem đáp án

Chọn D

Ta có y' = 3x2 + 6x ⇒ k = y'(1) = 9.

Phương trình tiếp tuyến tại M(1;4) là

d: y = y'(x0)(x - x0) + y0 = 9(x - 1) + 4 = 9x - 5.


Câu 3:

Cho hàm số y=-2x3+6x2-5. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M thuộc (C) và có hoành độ bằng

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có y' = -6x2 + 12x.

Với x0 = 3 ⇒ y0 = -5 ⇒ M(3;-5) và hệ số góc k = y^' (3) = -18.

Vậy phương trình tiếp tuyến tại là y = -18(x - 3)-5 = -18x + 49.


Câu 4:

 Đồ thị hàm số y=x3-3x2+1 cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân biệt thì tất cả các giá trị tham số m thỏa mãn là

Xem đáp án

Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm: x3 - 3x2 + 1 = m

Ta có: y' = 3x2 - 6x; y' = 0 ⇔ x = 0 ∨ x = 2.

Bảng biến thiên:

Do đó, đồ thị cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân biệt khi – 3 < m < 1.

Vậy chọn – 3 < m < 1.


Câu 5:

Cho hàm số y=3x-4x3 có đồ thị (C). Từ điểm M(1;3) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) ?

Xem đáp án

Chọn C.

Đường thẳng đi qua M(1;3) có hệ số góc k có dạng d: y = k(x - 1) + 3.

d là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm

Thay (2) vào (1) ta được

Vậy có 2 tiếp tuyến


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận