Trắc nghiệm Bài 10: Ôn tập chương 3 Hình học có đáp án (Thông hiểu)

  • 732 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ biết DE // BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Áp dụng hệ quả định lý Ta-lét, ta có: ADAB=AEAC=DEBC

=> Đáp án A đúng.

+ Vì ADAB=AEAC nên AD.AC = AB.AE

=> Đáp án B sai.

+ Ta có: DEBC=ADABADDB (hệ quả định lý Ta-lét)

=> Đáp án C sai.

+ Ta có: ADDB=DEBC => AD.BC = AB.DE

=> Đáp án D sai.


Câu 2:

Chỉ ra câu sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Giả sử ta có: ΔABC = ΔA’B’C’ => A^=A'^,B^=B'^ (các cặp góc tương ứng bằng nhau)

=> ΔABC ~ ΔA’B’C’ (g - g)

=> Đáp án A, B đúng

+ Giả sử xét 2 tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có: ABA'B'=BCB'C'

Điều kiện trên chưa đủ để chứng minh ΔABC ~ ΔA’B’C’.

=> Đáp án C sai.

+ Vì hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau => Đáp án D đúng.


Câu 3:

Chỉ ra 1 tỉ số sai nếu áp dụng định lý Talet, biết ABCD là hình bình hành:

Xem đáp án

Đáp án B

Có CD // AB (vì ABCD là hình bình hành)

Suy ra: CK // AB; KD // AB; CL // AD

Vì CK // AB nên áp dụng định lý Talet ta có: LCLB=LKLA

Vì KD // AB nên áp dụng định lý Talet ta có:

Có BC // AD (vì ABCD là hình bình hành)

Suy ra: CL // AD

Vì CL // AD nên áp dụng định lý Talet ta có: KAKL=KDKC

Vậy IBIK=IAID sai


Câu 5:

Cho ΔMNP ~ ΔHGK có tỉ số chu vi: PMNPPHGK=27 khi đó:

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi k là tỉ số đồng dạng của 2 tam giác MNP và HGK

Theo bài ra ta có ΔMNP ~ ΔHGK và PMNPPHGK=27

MNHG=NPGK=MPHK=PMNPPHGK=27=kHGMN=72SMNPSHGK=k2=(27)2=449


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận