Trắc nghiệm Bất phương trình một ẩn có đáp án (Nhận biết)

  • 723 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 8 trên trục số, ta được?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta biểu diễn x ≥ 8 trên trục số như sau:


Câu 3:

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Hãy chọn câu đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Bất phương trình dạng ax + b > 0 (hoặc ax + b < 0, ax + b ≥ 0, ax + b ≤ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên y < 10 - 2y là bất phương trình bậc nhất một ẩn


Câu 4:

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? Hãy chọn câu đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Bất phương trình dạng ax + b > 0 (hoặc ax + b < 0, ax + b ≥ 0, ax + b ≤ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên 34 - y < 1 là bất phương trình bậc nhất một ẩn


Câu 5:

Bất phương trình x - 2 > 4, phép biến đổi nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có x - 2 > 4, chuyển -2 từ vế trái sang vế phải ta được x > 4 + 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận