Trắc nghiệm Chia đơn thức cho đơn thức có đáp án (Nhận biết)

  • 926 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 15x3y4 : 5x2y2

Xem đáp án

Ta có 15x3y4 : 5x2y2 = (15 : 5).(x3 : x2).(y4 : y2) = 3xy2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chia đơn thức (-3x)5 cho đơn thức (-3x)2 ta được kết quả là

Xem đáp án

Ta có (-3x)5 : (-3x)2 = (-3x)3 = (-3)3.x3 = -27x3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Thương của phép chia (-12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (-4x2) bằng

Xem đáp án

(-12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (-4x2)

= (-12x4y) : (-4x2) + (4x3) : (-4x2) – (8x2y2) : (-4x2)

= 3x2y – x + 2y2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Kết quả của phép chia (2x3 – x2 +10x) : x là

Xem đáp án

Ta có (2x3 – x2 +10x) : x

= (2x3 : x) – (x2 : x) + (10x : x) = 2x2 – x + 10

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận