Trắc nghiệm Cực trị của hàm số có đáp án (P1) (Thông hiểu)

  • 2990 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ BBT ta thấy hàm số đồng biến trên ;1;1;1 nên B sai vì trên khoảng ;1 thì hàm số gián đoạn tại x = - 1.

Hàm số nghịch biến trên 1;+ nên C đúng. Dễ thấy A đúng.

Lại có limx1+x= nên x = - 1 là TCĐ của đồ thị hàm số.

limxy=1;limx+y=1 nên y = 1; y = - 1 là hai tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Vậy đồ thị hàm số có ba tiệm cận nên D đúng.


Câu 2:

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x12x là:

Xem đáp án

Đáp án A

TXĐ: D=R\2

Dễ thấy y'=12x2>0xD

 hàm số đồng biến trên các khoảng ;2 và 2;+

 hàm số không có cực trị.


Câu 3:

Hàm số y=x4+2x32017 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Đáp án B

Có y'=4x3+6x2=02x22x+3=0

x=32x=0

Do x=32 là nghiệm bội lẻ nên nó là một cực trị của hàm số.

x = 0 là nghiệm bội chẵn nên x = 0 không là điểm cực trị của hàm số.

Vậy hàm số đã cho có 1 cực trị.


Câu 4:

Số điểm cực trị của hàm số y=5x1x+2

Xem đáp án

Đáp án C

TXĐ: D=R\2

Ta có y=5x1x+2

y'=11x+22>0xD

Do đó hàm số đồng biến trên khoảng xác định và không có điểm cực trị nào 


Câu 5:

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x33x2+1 là:

Xem đáp án

Đáp án A

y'=3x26xy'=03xx2=0x=0y=1x=2y=3

Từ đây suy ra hai điểm cực trị có tọa độ A (0; 1) và B (2; - 3)

Phương trình đường thẳng qua hai điểm A, B là:

x020=y1314x=2y1y=2x+1


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

W

7 tháng trước

William Kane

31/1/2023 7,3/8,5 9,11,13,14/1,6 Câu 8 sai đáp án

Bình luận


Bình luận