Trắc nghiệm Cực trị của hàm số có đáp án (P2) (Vận dụng)

  • 3461 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ sau:

Số điểm cực trị của hàm số y=fx4x là

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt: gx=fx4x

Ta có: g'x=f'x4, g'x=0f'x=4

Dựa vào đồ thị, suy ra phương trình f'x=4 có 2 nghiệm x1;x2 trong đó x1=1 là nghiệm kép và x2>1 là nghiệm đơn.

Phương trình g'x=0 có 2 nghiệm x1;x2 nhưng g'x đổi dấu duy nhất 1 lần khi qua nghiệm x2 này. Vậy hàm số y=fx4x có một điểm cực trị.


Câu 2:

Tìm m đề đồ thị hàm số y=x42mx2+1 có ba điểm cực trị A0; 1, B, C thỏa mãn BC = 4

Xem đáp án

Đáp án B

Tập xác định: D=

y'=4x34mx=0x=0x2=m

Hàm số đã cho có ba điểm cực trị m>0

Tọa độ điểm cực trị của đồ thị hàm số:

A0;1, Bm; m2+1, Cm; m2+1

Theo giả thiết BC=44m=16m=4 ( thỏa mãn).


Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y=x42m+1x2+m2 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân

Xem đáp án

Đáp án A

Cách 1: PP tự luận

Ta có y'=4xx2m1

Xét y'=0x=0x2=m+1. Để đồ thị số có ba điểm cực trị thì m>1

Tọa độ ba điểm cực trị là A0;m2,Bm+1;2m1,Cm+1;2m1

Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC thì H0;2m1

Khi đó ba điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân khi AH=BH

m+14=m+1m+14=m+1m=0tmm=1(ktm)

Chú ý: Điều kiện ba điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân có thể sử dụng AB.AC=0 hoặc AB2+AC2=BC2.

Cách 2: PP trắc nghiệm

Điều kiện để đồ thị hàm trùng phương y=ax4+bx2+c có ba điểm cực trị là ab<0m>1

Khi đó ba điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân khi b3+8a=0 8m+13+8=0m=0


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) có đúng ba điểm cực trị là x=2, x=1, x=2 và có đạo hàm liên tục trên .Khi đó hàm số y=fx22 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Đáp án A

Vì hàm số y = f(x) có đúng ba điểm cực trị là x = -2, x = -1, x = 2 và có đạo hàm liên tục trên nên f'(x) = 0 có ba nghiệm là x = -2, x = -1, x = 2 (ba nghiệm bội lẻ).

Xét hàm số gx=fx22 có g'x=2x.f'x22

g'x=0x=0f'x22=0x=0x22=2x22=1x22=2x=0x=±1x=±2

Do g'x=0 có các nghiệm bội lẻ x=±1;  x=±2;  x=0 suy ra g'x đổi dấu năm lần nên hàm số y=fx22 có năm điểm cực trị.


Câu 5:

Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của m sao cho hàm số y=x42m1x2+m2m có ba điểm cực trị lập thành một tam giác vuông. Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng

Xem đáp án

Đáp án A

Tập xác định D=

y'=4x34m1x;y'=0x=0x2=m1

Hàm số có ba cực trị khi và chỉ khi m>1       *

Với điều kiện *, đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là A0;m2m, Bm1;m1,Cm1;m1. Ta có AB=m1;m2+2m1, AC=m1;m2+2m1.

Dễ thấy tam giác ABC luôn là tam giác cân tại A

Tam giác ABC là tam giác vuông khi và chỉ khi:

AB.AC=0m1+m14=0m=1m=2

Đối chiều điều kiện * ta có m = 2. Vậy S=2 nên tổng tất cả các phần tử của S là 2.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận