Trắc nghiệm Đường tiệm cận có đáp án (P1) (Vận dụng)

  • 2352 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho hàm số y=x2x22x+mC. Tất cả các giá trị của m để (C ) có 3 đường tiệm cận là:

Xem đáp án

y=x2x22x+m

limx±x2x22x+m=limx±1x2x212x+mx2=0

Suy ra y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận  đồ thị hàm số phải có hai đường tiệm cận đứng

x22x+m=0 có 2 nghiệm phân biệt khác 2.

Δ'>0222.2+m01m>0m0m<1m0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y=x1x2+2mxm+2 có đúng hai đường tiệm cận. Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng:

Xem đáp án

Ta có:  limx±y=limx±x1x2+2mxm+2=0

Do đó, đồ thị hàm số đã cho luôn nhận đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang với mọi giá trị của m.

Đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận khi và chỉ khi nó có đúng 1 đường tiệm cận đứng.

Đồ thị hàm số có đúng 1 tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình x2+2mxm+2=0 hoặc có nghiệm kép, hoặc có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng 1 (1)

Phương trình x2+2mxm+2=0 có  Δ'=m2m+2=m2+m2

1Δ'=0Δ'>012+2m.1m+2=0m2+m2m2+m2>03+m=0m=1m=2m>1m<2m=3m=1m=2m=3

Do đó, tập các giá trị của tham số m thỏa mãn là:  S=1;2;3

Vậy tổng tất cả các phần tử của tập hợp S bằng : 1 – 2 – 3 = - 4

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc 10;10 để đồ thị hàm số y=mx24x1 có ba đường tiệm cận?

Xem đáp án

ĐKXĐ:  mx24x1m>0

Ta có: limx+y=limx+mx24x1=mlimxy=limxmx24x1=m

   đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang y=±m  (m > 0)

Để đồ thị hàm số y=mx24x1 có 3 đường tiệm cận thì đồ thị hàm số phải có 1 đường tiệm cận đứng.

x=1 phải thỏa mãn điều kiện mx24m4 

Do đó, m4 thì hàm số đã cho có 1 đường tiệm cận đứng và 2 đường tiệm cận ngang.

Mặt khác, m10;10,mZ nên m4;5;6;7;8;9;10 

Vậy có tất cả 7 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bài toán.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hàm số y=x3x33mx2+2m2+1xm. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn 6;6 của tham số m để đồ thị hàm số có bốn đường tiệm cận?

Xem đáp án

Ta có:y=x3x33mx2+2m2+1xm

limx±fx=limx±x3x33mx2+2m2+1xm=limx±xx33x313mx2x3+2m2+1xx3mx3=0

Nên y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận thì đồ thị hàm số phải có 3 đường tiệm cận đứng.

Hay phương trình  x33mx2+2m2+1xm=0 (1) có ba nghiệm phân biệt  x3

Ta có:x33mx2+2m2+1xm=0

xmx22mx+1=0x=mx22mx+1=0  (*)

Để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt khác 3 thì m3 và phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác m và khác 3.

Do đó:  Δ'=m21>0322.m.3+10m22m2+10m<1m>1m53m1m1m<1m>1m53

Kết hợp điều kiện  m36m6m6;5;4;3;2;2;4;5;6

Vậy có 9 giá trị của m thỏa mãn điều kiện

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận