Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số có đáp án (Phần 1)

  • 2033 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=ax4+bx2+c có bảng biến thiên như hình vẽ. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Từ BBT ta thấy limx±y= nên a < 0


Câu 2:

Cho hàm số y=ax4+bx2+ca>0 có ba cực trị. Nếu yCD<0 thì:

Xem đáp án

Đáp án B

Dễ thấy hàm số bậc bốn trùng phương có cực đại, cực tiểu thì yCT<yCD nên yCD<0yCT<0


Câu 3:

Cho hàm số y=ax4+bx2+ca<0 có ba cực trị. Nếu yCT>0 thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Dễ thấy hàm số bậc bốn trùng phương có cực đại, cực tiểu thì yCT<yCD nên yCT>0yCD>0


Câu 4:

Hàm số y=ax4+bx2+ca0 có 1 cực trị nếu và chỉ nếu:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: y'=4ax3+2bx=2x2ax2+b

Hàm số có 1 cực trị y'=0 có 1 nghiệm duy nhất hay y' = 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép

ab>0b0ab0


Câu 5:

Hàm số y=ax4+bx2+ca0 có 3 cực trị nếu và chỉ nếu:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: y'=4ax3+2bx=2x2ax2+b

Hàm số có 1 cực trị y'=0 có 3 nghiệm phân biệt 2ax2+b=0 có 2 nghiệm phân biệt khác 0 ab<0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận