Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 735 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 36 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình 1x-2+3=3-xx-2 là

Xem đáp án

ĐK: x – 2 ≠ 0  x ≠ 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình x+1x+2+3=3-xx+2 là

Xem đáp án

ĐK: x + 2 ≠ 0  x ≠ -2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình xx-2-2xx2-1=0 là

Xem đáp án

ĐK:          

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình x-12-2xx2-1=0  là

Xem đáp án

ĐK: x2 – 1 ≠ 0  x2 ≠ 1  x ≠ ±1

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phương trình 6x9-x2=xx+3-33-x có nghiệm là

Xem đáp án

ĐKXĐ: x ≠ ±3

Phương trình 6x/9-x^2=x/x+3-3/3-x  có nghiệm làA.  x=-3 x=-2  (ảnh 1)   

 6x = x(3 – x) – 3(x + 3)

 6x = 3x – x2 – 3x -9

 x2 + 6x + 9 = 0

 (x + 3)2 = 0

 x + 3 = 0

 x = -3(ktm)

Ta thấy x = -3 không thỏa mãn ĐKXĐ nên phương trình vô nghiệm

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận