Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số có đáp án (P1) (Vận dụng)

  • 6567 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=13x3+mx2-mx-m đồng biến trên R, giá trị nhỏ nhất của m là:

Xem đáp án

Ta có:  y'=x2+2mx-m

a=1>0 nên hàm số đồng biến trên R

x2+2mx-m0,xRΔ'=m2+m0-1m0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số y=-x3-x2+mx+1 nghịch biến trên R?

Xem đáp án

Ta có:  y'=-3x2-2x+m

Để hàm số y là hàm số nghịch biến trên R thì

y'0,xR-3x2-2x+m0,xR

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Xác định giá trị của tham số m để hàm số y=x3-3mx2-m nghịch biến trên khoảng (0;1)

Xem đáp án

Ta có: y'=3x2-6mxy'=0x=0 hoặc  x=2m

Trường hợp 1:  m < 0

Dễ thấy hàm số trên khoảng 0;1 đồng biến với mọi m < 0 (loại)

Trường hợp 2: m = 0

Với m = 0 thì y'=3x20 nên hàm số đồng biến trên R

Do đó hàm số đồng biến trên (0;1) (loại)

Trường hợp 3: m > 0

Dễ thấy hàm số trên khoảng (0;1) nghịch biến 2m1m12

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm m để hàm số y=x33-2mx2+4mx+2 nghịch biến trên khoảng -2;0

Xem đáp án

Hàm số nghịch biến trên  

-2;0y'0,x-2;0x2-4mx+4m0,x-2;0

x2-4mx-104mx-1x24mx2x-1 (vì -2 < x < 0)

Xét hàm gx=x2x-1 trên (-2;0) ta có:

Do đó hàm số y = g (x) đồng biến trên (-2;0)

Suy ra g-2<gx<g0,x-2;0 hay  -43<gx<0,x-2;0

Khi đó  4mgx,x-2;04m-43m-13

Vậy  m-13

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho hàm số y=fx liên tục trên R và có đạo hàm f'x=x2x-2x2-6x+m với mọi xR. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn -2019;2019 để hàm số gx=f1-x nghịch biến trên khoảng -;-1?

Xem đáp án

Ta có:

g'x=f1-x'=1-x'f'1-x=-f'1-x

=-1-x21-x-21-x2-61-x+m

=-1-x2-1-xx2+4x+m-5

=x-12x+1x2+4x+m-5

Hàm số g (x) nghịch biến trên -;-1

g'x0,x-;-1x+1x2+4x+m-50,x--1

x2+4x+m-50,x--1 (do x+1<0,x--1)

hx=x2+4x-5-mx-;-1

Ta có:  h'x=2x+4=0x=-2

BBT:

Dựa vào BBT ta có:  -m-9m9

m-2019;2019 và m nguyên nên m9,10,11,...,2019 hay có 2019 - 9 + 1 = 2011 giá trị của m thỏa mãn.

Đáp án cần chọn là: C


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Nhật Lệ

P

2 năm trước

P

2 năm trước

Huỳnh Thắng

1 năm trước

Hà Vi Nguyễn

1 năm trước

Nguyễn Huyền

Bình luận


Bình luận

Trần Ngọc Hải Trân
21:44 - 11/08/2023

câu này đáp án phải là 0 <= m <= 1 và kết quả cuối cùng phải bằng 0 mới đúng chứ ạ?