Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số có đáp án (P2) (Vận dụng)

  • 6572 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu số nguyên m100 để hàm số y=6sinx8cosx+5mx đồng biến trên ?

Xem đáp án

Đáp án B

Xét hàm số hàm số y=6sinx8cosx+5mx

Tập xác định: 

Ta có y'=6cosx+8sinx+5m

Hàm số đã cho đồng biến trên y'0, x5m6cosx8sinx, x1

Cách 1:

Ta lại có:

6cosx8sinx262+82sin2x+cos2x=100, x106cosx8sinx10, x

Do đó 15m10m2

Kết hợp với điều kiện m100 ta được 2m100

Vì m là số nguyên nên có 99 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.

Cách 2:

Ta có: 6cosx8sinx=10sinx+α

Mà 1sinx+α1, x

Suy ra: 1010sinx+α10, x

Hàm số đã cho đồng biến trên y'0, x5mmax6cosx8sinx

5m10m2

Kết hợp với điều kiện m100 ta được 2m100

Vậy có 99 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.


Câu 2:

Cho hàm số y=m+2x33m+2x2+m8x+m21. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số nghịch biến trên

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có y'=m+2x22m+2x+m8

Yêu cầu bài toán y'0, x (y'=0 có hữu hạn nghiệm):

TH1m+2=0m=2, khi đó y'=100, x (thỏa mãn).

TH2 ● 

a=m+2<0Δ'=m+22m+2m80m+2<010m+20m<2

Hợp hai trường hợp ta được m2.


Câu 3:

Giá trị của m để hàm số y=mx+1x+m nghịch biến trên mỗi khoảng xác định là:

Xem đáp án

Đáp án A

Tập xác định D=\m

Tính đạo hàm y'=m21x+m2

Để hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định y'<0m21<01<m<1


Câu 4:

Cho hàm số y=fx có đạo hàm f'x=3xx21+2x,x. Hỏi hàm số gx=fxx21 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

g'x=f'x2x=3xx21+2x2x=3xx21g'x=0x=3x=±1

Bảng xét dấu g'(x):

Từ bảng xét dấu trên ta thấy hàm số g(x) đồng biến trên khoảng (1;2)


Câu 5:

Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số y=m1x3+m1x22m+1x+5 nghịch biến trên tập xác định

Xem đáp án

Đáp án D

Tập xác định: D=

Ta có y'=3m1x2+2m1x2m+1

Xét m=1, Ta có y'=3<0x nên hàm số nghịch biến trên tập xác định.

Xét m1. Hàm số trên nghịch biến trên tập xác định khi và chỉ khi

m1<0Δ'=m12+3m12m+10m<17m25m2027m<1

Vậy với 27m1 thì hàm số y=m1x3+m1x22m+1x+5 nghịch biến trên tập xác định.


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Nhật Lệ

P

2 năm trước

P

2 năm trước

Huỳnh Thắng

1 năm trước

Hà Vi Nguyễn

1 năm trước

Nguyễn Huyền

Bình luận


Bình luận