Chuyên đề Toán 12 Bài 2: Các phép toán trên tập hợp số phức có đáp án

  • 350 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hai số phức z1=2+3i, z2=45i. Số phức z=z1+z2

Xem đáp án

Chọn A

z=z1+z2=2+3i+45i=22i.


Câu 2:

Cho hai số phức z1=12i, z2=2+3i. Số phức w=z12z2

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có w=z12z2=12i22+3i=38i.

Câu 3:

Cho hai số phức z=12+32i. Số phức là w=1+z+z2

Xem đáp án

Chọn C.

w=1+12+32i+12+32i2=0.


Câu 4:

Tất cả các số phức z thỏa mãn 2z - 3(1 + i) = iz + 7 - 3i là

Xem đáp án

Chọn D

Ta có: 2z31+i=iz+73i2iz=10z=102iz=4+2i.


Câu 5:

Cho hai số phức z=1+i21+2i. Số phức z¯

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có: z=1+i21+2i=2i1+2i=4+2i.

Do đó: z¯=42i.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận